Protokoll fört vid SeniorNet Östersunds årsmöte 14 mars 2007

 

§ 1  Årsmötet öppnades av ordförande Alf Josefsson

 

§ 2  Dagordningen godkändes.

 

§ 3  Till ordförande för mötet valdes Alf Josefsson, till sekreterare Ragna Bergström

 

§ 4  Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Nils Gustavsson och  Krister Rubensson

 

§ 5  Den upprättade röstlängden godkändes.

 

§ 6  Beslöts att årsmötet blivit behörigen utlyst

 

§ 7  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredogörelse föredrogs och kommenterades.

 

§ 8  Britt Hansson föredrog revisorernas berättelse.  

 

§ 9  Balans och Resultaträkning fastställdes och godkändes..

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§ 11 Beslut om klubbavgift och andra avgifter fastställs av SeniorNet Sweden

 

§ 12 Förslag till budget för 2007 godkändes.

 

§ 13 Beslöts att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter.

 

§ 14 Alf Josefsson omvaldes som ordförande

 

§ 15 Gunnar Gunnarsson och Ove Gryckdal invaldes i styrelsen efter Ragna Bergström och Birgitta Mohlin, som båda avböjt omval.

 

§ 16 Krister Rubensson invaldes som styrelseledamot för ett år, då Gösta Grundberg avgår under mandatperioden.

 

§ 17  Verner Jansson och Ingrid Bergvall omvaldes som ersättare till styrelsen.

 

§ 18 Britt Hansson och Gunborg Moberg omvaldes som revisorer.

 

§ 19  Gösta Grundberg valdes som ersättare till revisor.

 

§ 20 Styrelsen utsågs till valberedning, då inga andra förslag fanns.

 

§21 Som ombud till SeniorNet Swedens årsmöte valdes Alf Josefsson samt eventuellt någon till, som utses av styrelsen .

 

§ 22 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: - inget!

 

§ 23 Inga motioner hade inkommit

 

§ 24 Årsmötet avslutades av Alf Josefsson, som tackade de avgående styrelseledamöterna Ragna Bergström, Birgitta Mohlin och Gösta Grundberg med varsin chokladask. Dessutom tackades Roger Dahlqvist med en chokladask för att han sköter klubbens hemsida, samt Sture Jonsson för att han ställer upp vid alla tillfällen.

 

 

 

Vid protokollet:  Ragna Bergström, sekreterare

 

 

 

Justeras: Alf Josefsson, ordförande

 

 

 

Nils Gustavsson och  Krister Rubensson, justeringsmän.    

 

 

 

 

Årsmötet inleddes med att Mikael Lindström demonstrerade hur IP-telefoni fungerar.

Genom uppkoppling via Internet talade han med en person i Småland.

Han skickar SMS och deltar i uppkopplat ”chat”.

Han förklarade även hur antivirus och brandvägg fungerar.

Alf Josefsson tackade Mikael för informationen och demonstrationen.