Protokoll fört vid SeniorNet Östersunds årsmöte 12 mars 2008

 

§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Alf Josefsson som hälsade samtliga välkomna. Han
hälsade även gästerna Bo R Svensson, SeniorNet Sweden samt Roland Thors och
Rune Bergqvist från Sollefteå välkomna

 

§ 2 Dagordningen godkändes.

 

§ 3Till ordförande valdes Jörgen Cleryd, till sekreterare Ove Gryckdal.

 

§ 4 Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Anna-Greta Berg och Maj-Britt Gustafsson.

 

§ 5 Den upprättade röstlängden godkändes.

 

§ 6  Beslöts att årsmötet behörigen utlysts.

 

§ 7  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs och kommenterades

 

§ 8  Britt Hansson föredrog revisorernas berättelse och lades till handlingarna  

 

§ 9  Balans- och resultaträkning fastställdes och godkändes

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

 

§ 11 Beslut om klubbavgift och andra avgifter fastställs av SeniorNet Sweden

 

§ 12 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2008 godkändes.

 

§ 13 Beslöts att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter..

 

§ 14 Alf Josefsson omvaldes som ordförande.

 

§ 15. Karl- Olof Larsson invaldes i styrelsen efter Siv Mellergård som avsagt sig. Krister
Rubensson omvaldes. Båda på 2 år

 

§ 16. Anne-Sophie Söderberg invaldes i styrelsen efter Verner Jansson som avsagt sig. Ingrid
Bergvall omvaldes. Båda på 1 år.

 

§ 17. Britt Hansson och Gunborg Moberg omvaldes som revisorer på 1 år

 

§ 18. Som ersättare för revisorerna valdes Gösta Grundberg på 1 år.

 

§ 19. Till valberedning valdes Jörgen Cleryd att tillsammans med styrelsen fungera som
valberedning. Jörgen Cleryd valdes som sammankallande. .

 

§ 20. Som ombud till SeniorNet Swedens årsmöte valdes Alf Josefsson och Ann-Mari Jonsson

 

§ 21 Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.

 

§ 22. Inga motioner förelåg.

 

§ 23. Alf Josefsson tackade cirkelledarna och Roger Dahlqvist som sköter hemsidan för ett fint
arbete under året och delade ut var sin chokladask.

Karl-Olof Larsson framförde medlemmarnas tack till styrelsen och cirkelledarna för
Arbetet under året.

Därefter tackade mötesordföranden Jörgen Cleryd för visat intresse och förklarade
årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

 

Ove Gryckdal
Sekreterare

 

 

 

Justerast

 

Jörgen Cleryd   Anna-Greta Berg   Maj-Britt Gustafsson, .    

 

 

 

 

Efter årsmötet höll ordföranden i SeniorNet Sweden, Bo R Svensson ett intressant anförande
om SeniorNets verksamhet, och gav även en liten inblick om framtida verksamhet.
Alf Josefsson tackade med att överräcka en chokladask till honom. Även medföljande från
Sollefteåklubben, Rune Bergqvist och Roland Thors fick del av detta.