Protokoll fört vid SeniorNet Östersunds årsmöte 4 mars 2009

 

§ 1 Ordförande Alf Josefsson hälsade alla välkomna och särskilt Thomas Brink, egen
företagare, som senare skulle informera kring datafrågor, därefter öppnades årsmötet.

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg av övriga frågor angående
medlemsavgiften till SeniorNet Sweden.
Övriga frågor placeras in mellan § 22 och § 23.

 

§ 3Till ordförande för årsmötet valdes Alf Josefsson. Till sekreterare valdes
Karl-Olof Larsson

 

§ 4 Till justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
valdes Britt Hansson och Gunborg Moberg .

 

§ 5 Röstlängden som utgjordes av upprättad "avbockningslista" godkändes. 62 personer
(medlemmar, anhöriga och inbjuden gäst) .

 

§ 6  Årsmötets utlysning redovisades och godkändes.

 

§ 7  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat föredrogs , kommenterades.
och godkändes

 

§ 8  Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna  

 

§ 9  Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes.

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

 

§ 11 Klubbavgift/medlemsavgift och andra avgifter fastställs av SeniorNet Sweden.
SeniorNet Östersund erhåller 100kr/medlem från SeniorNet Sweden

 

§ 12 Styrelsens budget och verksamhetsplan för 2009 föredrogs och godkändes.

 

§ 13 Årsmötet beslutade att styrelsen för 2009 skall bestå av fem ledamöter..

 

§ 14 Alf Josefsson omvaldes som SeniorNet Östersunds ordförande för
verksamhetsåret 2009 .

 

§ 15. Gunnar Gunnarsson och Ove Gryckdal omvaldes som styrelseledamöter på 2 år

 

§ 16. Till styrelsesuppleanter omvaldes Ingrid Bergvall och Anne-Sophie Söderberg på 1 år.

 

§ 17. Nyval gjordes av Kjell Wahlström och Anna-Märta Näslund som revisorer på 1 år

 

§ 18. Gösta Grundberg omvaldes som revisorsuppleant på 1 år..

 

§ 19. Jörgen Cleryd omvaldes till valberedning. Ambitionen att valberedningen skall bestå
av tre personer kvarstår. . .

 

§ 20. Ordförande Alf Josefsson valdes att representera SeniorNet Östersund vid SeniorNet
Swedens årsmöte.
Ann-Marie Jonsson erbjuds att följa med till SeniorNet Swedens årsmöte.

 

§ 21 Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.

 

§ 22. Inga motioner förelåg.

 

§ 22.5. Övriga frågor
SeniorNet Sweden har föreslagit att medlemsavgiften skall höjas från 200 kr till 250 kr.
Mötesdeltagarna ställde frågor om bl a vad vår klubb får tillbaka mm.
Årsmötet avslog en höjning av årsavgiften till 250 kr, ett beslut ordföranden tar med sig till SeniorNet Swedens årsmöte. .

 

§ 23. Ordförande avtackade avgående revisorerna Britt Hansson och Gunborg Moberg.

Ordförande tackade cirkelledarna Ann-Marie Jonsson, Ingrid Bergvall, Leif Pettersson,
Jörgen Cleryd och blygsamt "sig själv", som alla jobbar ideellt och gör ett fantastiskt
fint arbete.

 

Ordförande tackade Roger Dahlqvist som på ett utmärkt sätt sköter vår hemsida.

 

Alla erhöll chokladask.

 

Ordförande tackade för det förnyade förtroendet styrelsen fick. Själv hade han önskemål
om att få avlastning med den cirkelverksamhet inom internet och e-post som han har
ansvar för. Förslagsvis delas dessa cirklar upp på tre ledare. Kurs kommer att anordnas
och kursmaterial finns klart.


Därefter tackade mötesordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat..

 

Vid protokollet

 

 

 

Karl-Olof Larsson l
Sekreterare

 

 

 

Justeras

 

Alf Josefsson     Britt Hansson     Gunborg Moberg

Ordförande.    

 

 

 

  Efter årsmötet informerade Thomas Brink (TB) och gav tips om hur datoranvändare
kan surfa säkrare samt för hur datorn kan "arbeta snabbare"

.
TB kan erbjuda sin hjälp om någon behöver det och han redovisade kostnaderna för
detta.

Ann-Marie J och Leif P informerade om bl aVistaprogram och uppgifter från SeniorNet
Swedens hemsida. Om hur information kan hämtas och användas av den som är medlem.

Därefter bjöds mötesdeltagarna på kaffe, läcker smörgås och kaka.
Några priser lottades ut bland de närvarande