Protokoll fört vid SeniorNet Östersunds årsmöte 24 mars 2010

 

§ 1 Ordförande Alf Josefsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

Ordförande visade bild över klubbens studieverksamhet och kulturarrangemang
som genomförts under 5 år. Totalt 163 studiecirklar med 3218 studietimmar och
1272 deltagare.

Kjerstin Berggren, NBV tackade SeniorNet Östersund "för fin verksamhet"
vilken gagnar både NBV och SeniorNet Östersund. En blomma överlämnades
till ordförande som ett symboliskt tack.

.

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3Till ordförande för årsmötet valdes Alf Josefsson. Till sekreterare valdes
Karl-Olof Larsson

 

§ 4 Till justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
valdes Karl-Erik Eriksson och Ingrid Bergvall. .

 

§ 5 Röstlängden som utgjordes av upprättad "avbockningslista" godkändes. .

 

§ 6  Årsmötets utlysning redovisades och godkändes.

 

§ 7  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat föredrogs , kommenterades.
Årets överskott blev 4366 kr och utgående balans uppgick till 24388,23 kr.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes och godkändes

 

§ 8  Revisorernas berättelse upplästes och godkändes  

 

§ 9  Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes.

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009

 

§ 11 Klubbavgift/medlemsavgift och andra avgifter fastställs av SeniorNet Sweden.
SeniorNet Östersund erhåller 100kr/medlem från SeniorNet Sweden

 

§ 12 Ordförande redovisade styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2010.
Årsmötet godkände budget och verksamhetsplanen. .

 

§ 13 Årsmötet beslutade att styrelsen för 2010 skall bestå av fem ledamöter..

 

§ 14 Årsmötet omvalde Alf Josefsson till ordförande för SeniorNet Östersund
för verksamhetsåret 2010. .

 

§ 15. Krister Rubensson och Karl-Olof Larsson omvaldes som styrelseledamöter på 2 år.

 

§ 16. Till styrelsesuppleant omvaldes Anne-Sophie Söderberg. Gunnar Svärd
nyvaldes som styrelsesuppleant efter Ingrid Bergvall som avböjt omval. .

 

§ 17. Till revisiorer för 2010 omvaldes Kjell Wahlström och Anna-Marta Näslund

 

§ 18. Gösta Grundberg omvaldes som revisorsuppleant på 1 år..

 

§ 19. Till valberedre omvaldes Jörgen Cleryd . Ambitionen att valberedningen skall bestå
av tre personer kvarstår. . .

 

§ 20. Ordförande Alf Josefsson valdes att representera SeniorNet Östersund vid SeniorNet
Swedens årsmöte 22april.

 

§ 21 Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.

 

§ 22. Inga motioner förelåg.

 

§ 23. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet. .

 

Vid protokollet

 

 

 

Karl-Olof Larsson l
Sekreterare

 

 

 

Justeras

 

Alf Josefsson     Ingrid Bergvall     Karl-Erik Eriksson

Ordförande.    

 

 

 

  Efter årsmötet informerade Jasmine Olbrant, Apoteket AB, kring blodtryckmätning mm.
Ordförande informerade kring enkäter, attityder, önskemål, effekter mm över SeniorNet Sweden
och klubbars verksamhet, kursdeltagares värderingar och synpunkter. Ordförande tackade
klubbens studiecirkelledare samt delade ut chokladaskar till dessa som tack för mycket gott
arbete under året. Årsmötet avslutades med att klubben bjöd på gott fika samt att varje
mötesdeltagare erhöll USB minne 4 GB, vilket blev mycket uppskattat. USB-minnena var delvis
sponsrade av Swedbank
Mer detaljer kring informationer i bilaga 1.