Protokoll fört vid SeniorNet Östersunds årsmöte 23 mars 2011

 

Plats: Pelarsalen NBV lokaler, Gränsgatan 9 A, Östersund.


Närvarande: 47 medlemmar enligt avprickningslista.


§ 1 Vice ordförande Krister Rubensson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
Kassören Gunnar Gunnarsson höll ett kort tal om vår avlidne ordförande Alf Josefsson.
En tyst minut hölls och därefter läste Ann -Mari Jonsson en vacker dikt.


§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.


§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Leif Pettersson och till sekreterare Karl-Olof Larsson.


§ 4 Till protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet valdes Kerstin Gran
och Kerstin Mickelsson.


§ 5 Röstlängden,som utgjordes av upprättad avprickningslista, godkändes.


§ 6 Årsmötets utlysning redovisades och godkändes.


§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat föredrogs och kommenterades.

Året gick med underskott på -2187:50 kr och utgående balans uppgick till 22198:75 kr.

Beslut: Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.


§ 8 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.


§ 9 Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes.


§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.


§ 11 Klubbavgift/medlemsavgift fastställs av SeniorNet Sweden. Medlemsavgiften
är 250 kr/medlem och fördelas med 150 kr till SeniorNet Sweden och 100 kr till
SeniorNet Östersund.


§ 12 Ordförande redovisade styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2011.
Årsmötet godkände budget och verksamhetsplanen.


§ 13 Årsmötet beslutade att SeniorNet Östersund styrelse skall bestå av fem ledamöter.


§ 14 Årsmötet valde Conny Lund till ordförande för SeniorNet Östersund för verksamhetsåret 2011.


§ 15 Gunnar Gunnarsson omvaldes och Gunnar Svärd nyvaldes att ersätta avgående Ove Gryckdal
som styrelseledamöter på 2 år.
Ann-Mari Jonsson adjungeras till styrelsen.


§ 16 Till styrelsesuppleanter omvaldes Anne-Sophie Söderberg på 2 år samt nyvaldes Krister Holm
på 1 år.


§ 17 Till revisorer för 2011 omvaldes Kjell Wahlström och Anna-Märta Näslund..


§ 18 Gösta Grundberg omvaldes som revisorsuppleant på 1 år.


§ 19 Till valberedare omvaldes Jörgen Claeryd.
Ambitionen är att det skall vara tre personer i valberedningen.


§ 20 Ordförande Conny Lund valdes som ombud vid representation vid SeniorNet Sweden.
Till SeniorNet Swedens årsmöte 2011 i Ängelholm har styrelsen beslutat att inte
deltaga.


§ 21 Inga ärenden har inkommit till styrelsen.


§ 22 Inga motioner förelåg

.
§ 23 Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.


Vid protokollet
Karl-Olof Larsson
Sekreterare


Justeras
Leif Pettersson        Kerstin Mickelsson        Kerstin Gran
Mötersordförande


Efter årsmötet bjöd SeniorNet Östersund på kaffe ,god ”macka” och kaka.
NBV tackade SeniorNet Östersund för ”fin verksamhet”, bra samarbete och
önskade klubben god fortsättning.


Ann-Mari Jonsson informerade om medlemslegitimation och inköp av datautrustning
vid Alina System.


Med chokladaskar tackades cirkelledare,avgående styrelseledamot och hemsideansvarig.
Cirkelledare: Ann-Mari Jonsson, Ingrid Bergvall, Leif Pettersson, Conny Lund, Jörgen Claeryd
Åsa Josefsson (efter Alf:s bortgång).


Avg styrelseledamot: Ove Gryckdal


Ansvarig för hemsidan: Roger Dahlqvist