Protokoll fört vid årsmöte med SeniorNet Östersund 21 mars 2012.

 

Plats:  Pelarsalen,NBV lokaler, Gränsgatan 9, Östersund.

 

§  1  Ordförande Conny Lund hälsade välkomna och öppnade årsmötet.

 

§ 2    Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§  3   Till ordförande för årsmötet valdes Leif Pettersson.

         Till sekreterare valdes Karl-Olof Larsson.

 

§  4   Christer Holm och Kerstin Gran valdes att jämte mötesordförande

         justera protokollet.

 

§  5   Röstlängden, som utgjordes av upprättad avprickningslista, godkändes.

 

§  6   Årsmötets utlysning redovisades och godkändes.

 

§  7   Styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat föredrogs och

          kommenterades av mötesordförande och kassören.

         Årets överskott 10561:00 kr och utgående balans uppgick till 32759:13 kr.

         Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes .

         Verksamhetsberättelse och ekonomisk  redovisning bifogas protokollet.

 

§  8   Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

 

§  9   Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes. Bifogas protokollet.

 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

§ 11 Klubbavgift/medlemsavgift fastställs av SeniorNet Sweden.

         Medlemsavgiften är 250 kr/medlem och fördelas med 150 kr till SeniorNet

         Sweden och med 100 kr till SeniorNet Östersund.

 

§ 12 Ordförande föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012.

         Årsmötet godkände verksamhetsplanen samt budget för verksamhetsåret 2012.

         Verksamhetsplan och budget bifogas protokollet.

 

§ 13 Beslutades att SeniorNet Östersund styrelse ska bestå av oförändrat  fem

          ledamöter.

 

§ 14 Conny Lund omvaldes till SeniorNet Östersunds ordförande för  verksam-

         hetsåret  2012.

 

§ 15 Karl-Olof Larsson omvaldes och Christer Holm nyvaldes till styrelsen på 2 år.

         Christer Holm ersätter avgående Krister Rubensson som avsagt sig omval.

         Kvar i styrelsen Gunnar Gunnarsson och Gunnar Svärd valda vid årsmötet 2011.

 

§ 16 Till ny styrelsesuppleant på 2 år valdes Britt Hansson. Kvar som suppleant

         till styrelsen är Anne-Sophie Söderberg , vald på årsmötet 2011 på 2 år.

 

§ 17 Till revisiorer för 2012 omvaldes Kjell Wahlström och Anna Märta Näslund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 Valberedningen hade inget förslag till revisorsuppleant. Årsmötet beslutade

         att denna funktion ska vara vakant.

 

§ 19 Till valberedning omvaldes Jörgen Claeryd. Ambitionen är dock att det ska

                                       vara 3 personer i valberedningen.

                             

                              § 20 Styrelsen fick årsmötets uppdrag att besluta om SeniorNet Östersund skall representeras vid SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm i april 2012.

 

                              § 21 Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.

 

                              § 22 Inga motioner förelåg.

 

                              § 23 Mötesordförande tackade för sig och överlämnade ordförandeklubban

                                      till Conny Lund som avslutade årsmötet.

 

                              Vid protokollet

 

 

                              Karl-Olof Larsson

 

                             

                              Justeras

 

 

 

                              Leif Pettersson                         Christer Holm                             Kerstin Gran

 

 

                              Med chokladaskar tackades nedanstående personer

                              Avgående från styrelsen         Krister Rubensson

                              Cirkelledare                               Ann-Marie  Jonsson

                                                                                                             Ingrid Bergvall

                                                                                                             Leif Pettersson

                                                                                                             Jörgen Claeryd

                              Hemsidan                                  Roger Dahlkvist

                              Servicehjälp                               Ann-Marie Pettersson

                                                                                                             Sture Jonsson

 

                              Ann-Marie Jonsson informerade om “Surfa loss Online Week 26-30 mars”

                              på Länsbiblioteket och där SeniorNet Östersund är angagerat i programmet.

 

                              Efter informationen bjöds årsmötesdeltagarna på kaffe,”macka” och kaka

                              och detta till trevlig underhållningsmusik till dragspel, gitarr och sång.

                              Till detta utlottades ett antal chokladaskar till medlemmarna.