SeniorNet Östersund

Årsredovisning 2005
Verksamhetsberättelse

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Alf Josefsson Ordförande
Karl-Erik Hermansson Vice ordförande
Birgitta Mohlin Sekreterare
Gösta Grundberg kassör
Ragna Bergström ledamot

Suppleanter, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet, har varit:

Verner Jansson
Ingrid Bergvall

Revisorer för det ekonomiska verksamhetsåret 28.10.2004 – 31.12.2005 har varit:

Britt Hansson
Gunborg Moberg

Adjungerad vid vissa tillfällen

Ann-Mari Jonsson

Medlemsmöten
Två medlemsmöten, utöver årsmötet, har hållits. Vårmötet samlade 24 deltagare och höstmötet besöktes av 40 deltagare. Till höstmötet den 7 december kom CD-skivan
”Klicka för kunskap” som delades ut efter genomgång via visning med ”kanon”.

Ekonomiskt bidrag
Från Östersunds kommun erhölls ett startbidrag på 8.000 kronor.

Microsoft, Stockholm sponsrade med produkterna Office Pro 2003 samt Frontpage 2003 med 8 licenser. Totalt värde $ 5.584.

Verksamhet
Klubbens första årsmötet hölls den 20 januari 2005 med 41 intresserade personer.

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden.


Klubben arrangerade Öppet hus på våren och i september månad. Vid den första träffen
kom 10 personer och i september månad kom 20 personer på två träffar. Datasalen var
öppen under två timmar.

Vid starten uppmärksammades klubben med två artiklar om verksamheten i Östersunds-
Posten och Länstidningen. I april gjorde Östersunds-Posten en uppföljning av cirkeln om
ordbehandling.

Klubben deltog i SeniorSurf i november månad på Länsbiblioteket. Ett 30-tal deltagare
kom till datasalen. Skatteverket informerade om sin verksamhet. Deltagarna vid Senior-
Surf 2004 samt vid Öppet hus bildade underlag för cirkelverksamheten.

I maj månad hade klubben 55 medlemmar och vid årsskiftet var det 88 medlemmar.

Klubben samarbetar med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) och klubben
disponerar datasalen måndag-fredag förmiddag och eftermiddag för cirkelverksamhet.

Som cirkelledare har varit Alf Josefsson, Ann-Mari Jonsson, Ingrid Bergvall och Birgitta
Mohlin. Ann-Mari Jonsson som tidigare arbetade på NBV har varit en stor tillgång och
har varit ledare i många cirklar både under våren och hösten.

Ordföranden deltog i SeniorNet Swedens årsmöte i april i Stockholm. Han talade för
motion om utbyggnad av bredband i Norrland, som antogs och uppdrogs åt styrelsen att
agera i motionens syfte.

Ordföranden deltog i Stockholm i en inspirationsdag fär handledare.

Omfattningen av utbildningen genom cirkelverksamhet samt kulturarrangemang ser ut på följande sätt:

 

Antal

Vår

Höst

Summa

Cirklar

8

12

20

Antal studietimmar

162

243

405

Antal deltagare inkl ledare

50

81

131

Handledare

4

4

4

Kulturarrangemang

5

3

8

Deltagare

87

67

154

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport.


Östersund i februari 2006-01-15

Alf Josefsson
. ..........Karl-Erik Hermansson .........Birgitta Mohlin

Gösta Grundberg ........Ragna Bergström