SeniorNet Östersund

Verksamhetsberättelse för 2006

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Alf Josefsson Ordförande
Siv Mellergård Vice ordförande
Ragna Bergström Sekreterare
Gösta Grundberg kassör
Birgitta Mohlin ledamot

Ersättarer, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet, har varit:

Verner Jansson
Ingrid Bergvall

Revisorer har varit:

Britt Hansson
Gunborg Moberg

Adjungerad till styrelsen

Ann-Mari Jonsson Studieledare

Medlemsmöten
Två medlemsmöten, utöver årsmötet, har hållits. Vårträffen samlade 36 deltagare och höstträffen besöktes av 54 deltagare. .

Ekonomiskt bidrag
Från Östersunds kommun erhölls ett startbidrag på 8.000 kronor.

Styrelsen
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.

Verksamhet
Klubbens årsmöte ägde rum den 7 mars 2006 och besöktes av 60 medlemmar. Utöver
sedvanliga årsmötesförhandlingar så informerade Mikael Lindström om skydd för
datorn med antivirusprogram och brandvägg.

Klubben arrangerade Öppet hus på våren och under hösten för icke medlemmar.
Det gällde komplettering till cirklarna. Öppet hus för medlemmar har arrangerats
dels för CD-skivan "Klicka för kunskap" och dels för medlemmars egna problem..


Ordföranden deltog i SeniorNet Swedens årsmöte den 27 april i Stockholm.
Ordföranden valdes in i valberedning för SeniorNet Sweden..

Den 11 oktober arrangerade Länsbiblioteket i samarbete med vår klubb SeniorSurf.
Som programpunkter deltog Apoteket och Hälsovården med intressant information.
Under året var medlemsantalet 107 personer.
.

Klubben samarbetar med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet).
Klubben disponerar datasalen måndag-torsdag förmiddag och eftermiddag samt
fredag förmiddag. NBV har köpt nya datorer och skärmar, vilket underlättar cirkelverksamheten.

Som cirkelledare har varit Ann-Mari Jonsson, Alf Josefsson, Leif Pettersson och
Ingrid Bergvall. Ann-Mari Jonsson som studieledare i klubben svarar för det tunga
arbetet med kontakten med medlemmar och nya intresserade personer för studieverksamhet.
Cirkelledarna har tre träffar på våren och tre träffar på hösten för genomgång och diskussion om studiearbetet.

Omfattningen av utbildningen genom studiecirkelverksamhet
samt kulturarrangemang framgår av följande tabell.

Antal

Vår

Höst

Summa

Cirklar

12

12

24

Antal studietimmar

267

282

549

Antal deltagare inkl ledare

78

74

152

Handledare

.

.

4

Kulturarrangemang

12

8

20

Deltagare

163

101

264

I kulturarrangemang ingår vår- och höstträffar, öppet hus för medlemmar
och öppet hus för icke medlemmar. .

 

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som bilägges verksamhetsberättelsen..


Östersund den 25 januari 2007

Alf Josefsson
. ..........Siv Mellergård.........Ragna Bergström

Gösta Grundberg ........Birgitta Mohlin