SeniorNet Östersund

Verksamhetsberättelse för 2007

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Alf Josefsson Ordförande
Krister Rubensson Vice ordförande
Ove Gryckdal Sekreterare
Gunnar Gunnarsson kassör
Siv Mellergård ledamot

Ersättarer, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet, har varit:

Verner Jansson
Ingrid Bergvall

Revisorer har varit:

Britt Hansson
Gunborg Moberg

Adjungerad till styrelsen

Ann-Mari Jonsson Studieledare

Medlemsmöten
Två medlemsmöten utöver årsmötet har hållits. Vårträffen samlade den 9 maj samlade
48 del- tagare och höstträffen den 28 november besöktes av 69 deltagare. .

Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Verksamhet
Klubbens årsmöte ägde rum den 14 mars med 71 deltagare. Utöver sedvanliga årsmötesför- handlingar informerade Mikael Lindström om Skype - telefon via nätet. Han förde ett samtal med en vän i Växjö. Det var instruktivt.

Den 12 april gjordes en inspelning i datasalen med Radio Jämtland angående datorer - internet - äldre. Programmet sändes den 3 maj kl 16.10.

Radio Krokom gjorde en telefonintervju med ordföranden angående SeniorNet:s verksamhet. Klubben deltog med Alf Josefsson, Ann-Mari Jonsson och Ingrid Bergvall i en temadag med Surfalugnt den 4 oktober

Östersunds filateli- och vykortsförening gjorde den 6 oktober i samarbete med klubben en datamonteringskurs.

Den 10 oktober arrangerade Länsbiblioteket i samarbete med klubben SeniorSurf. Årets tema var ord, ljud och bild.

Microsoft meddelade den 23 oktober att klubben hade erhållit licens för de sökta programmen Office 2007 i 14 ex. och Windows Vista i 12 ex. Tillsammans för ett värde av USD $ 7.974.

Den 31 oktober fick klubben fint besök i datasalen av statsminister Fredrik Reinfeldt och deltagare från Regeringskansliet. På fm hade man besökt Rådshuset för information av rehabilitering av äldre och på eftermiddagen besökte han datasalen där en cirkel i internet och e-post ägde rum. Därefter samlades alla i Pelarsalen för kaffe med bröd och information/samtal. Besöket tog 1 ½ timme.

Ordföranden deltog i ordförandekonferens i Stockholm den 19 november.

Under året var medlemsantalet 150 personer.

Klubben samarbetar med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben disponerar datasalen måndag-torsdag förmiddag och eftermiddag samt fredag förmiddag. Dessutom kan hållas kvällscirklar.

Som cirkelledare har varit Ann-Mari Jonsson, Alf Josefsson, Leif Pettersson och Ingrid Bergvall. Ann-Mari Jonsson fungerar som studieledare i klubben och svarar för det tunga arbetet med kontakten med medlemmar och nya intresserade personer för studieverksamhet. Cirkelledarna har haft tre träffar på våren och tre träffar på hösten för genomgång och diskussion om studiearbetet.

Omfattningen av utbildningen genom studiecirkelverksamhet
samt kulturarrangemang framgår av följande tabell.

Antal

Vår

Höst

Summa

Cirklar

20

20

40

Antal studietimmar

390

386

776

Antal deltagare inkl ledare

135

138

273

Handledare

4

4

4

Kulturarrangemang

10

3

13

Deltagare

184

81

265

I kulturarrangemang ingår vår- och höstträffar, öppet hus för medlemmar .

 

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som bilägges verksamhetsberättelsen..


Östersund den 18 januari 2008

Alf Josefsson
. ..........Krister Rubensson.........Ove Gryckdal

Gunnar Gunnarsson ........Siv Mellergård