SeniorNet Östersund

Verksamhetsberättelse för 2009

Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Alf Josefsson Ordförande
Krister Rubensson Vice ordförande
Karl-Olof Larsson Sekreterare
Gunnar Gunnarsson Kassör
Ove Gryckdal Vice sekreterare

Ersättare, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet i mån av tid, har varit:

Ingrid Bergvall
Anne-Sophie Söderberg

Revisorer har varit

Kjell Wahlström
Anna-Märta Näslund

Adjungerad till styrelsen

Ann-Mari Jonsson Studieledare


Medlemsmöten
Två medlemsmöten utöver årsmötet har hållits. Vårträffen samlade den 6 maj
50 deltagare. Alf Josefsson rapporterade från SeniorNet Swedens årsmöte den
23 april. Där beslutades bl a att årsavgiften fr o m 2010 skulle höjas från 200 kr till 250 kr/år. Höjningen skulle helt tillfalla SeniorNet Sweden.
Dessutom informerade Alf om operativsystemet Vista, Ann-Mari Jonsson om ordbehandlingsprogrammet Word 2007 samt Conny Lund om OpenOffice.

Höstträffen den 2 december besöktes av 63 deltagare. Conny Lund visade och informerade om OpenOffice.

Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Verksamhet
Klubbens årsmöte ägde rum den 23 april med 62 deltagare. Thomas Brink, Frösön, informerade och gav tips om hur datoranvändare
kan surfa säkrare samt hur datorn kan arbeta snabbare. Ann-Mari Jonsson och Leif Pettersson informerade om uppgifter från
SeniorNet Swedens hemsida, angående Vista och Office program samt hur information kan hämtas och användas av medlemmar.


Öppet hus för medlemmar arrangerades den 7, 11 och 12 maj med studieledare som instruktörer.

Den 7 maj hade Länstidningen en artikel om ordföranden, som hade fyllt 85 år under april månad. Artikeln handlade även om verksamheten i datasalen.

Den 14 oktober arrangerade Länsbiblioteket i samarbete med klubben SeniorSurf. Radio Jämtland var där och intervjuade i direktsändning.
Klubben erhöll 9 nya medlemmar.

Alf Josefsson deltog i ordförandekonferensen i Göteborg den 11 november. Grupp-
arbete om SeniorNets verksamhet förekom. Stiftelsen för Internetinfrastruktur eller .se informerade om sin verksamhet.

Under året var medlemsantalet 208.

Klubben samarbetar med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben disponerar datasalen måndag-torsdag förmiddag
och eftermiddag samt ibland fredag förmiddag och någon gång på kvällstid.

Som cirkelledare har varit Ingrid Bergvall, Ann-Mari Jonsson, Alf Josefsson och Leif Pettersson i Östersund samt Conny Lund i Trångsviken.
Ann-Mari Jonsson fungerar som studieledare i klubben och svarar för det tunga arbetet med kontakten med medlemmar och nya intresserade
personer för studieverksamhet. Cirkelledarna har haft 6 träffar under året för genomgång och diskussion om studiearbetet.
Cirkelledarna arbetar ideellt. Det utgår endast reseersättning till och från träffarna.

Omfattningen av utbildningen genom studiecirkelverksamhet samt kulturarrangemang framgår av följande tabell.

Antal Vår Höst Summa
Cirklar 25 17 42
Studietimmar 458 305 763
Deltagare inkl ledare 162 110 272
Handledare 5 5  
Kulturarrangemang 8 1 9
" deltagare 144 63 207

I kulturarrangemang ingår vår- och höstträffar samt Öppet hus för medlemmar.

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som bilägges verksamhetsberättelsen.

Östersund den 21 januari 2010.


Alf Josefsson Gunnar Gunnarsson Karl-Olof Larsson


Krister Rubensson Ove Gryckdal