SeniorNet Östersund

Verksamhetsberättelse för 2010

Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Alf Josefsson Ordförande
Krister Rubensson Vice ordförande
Karl-Olof Larsson Sekreterare
Gunnar Gunnarsson Kassör
Ove Gryckdal Vice sekreterare

Ersättare, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet i mån av tid, har varit:
Anne-Sophie Söderberg
Gunnar Svärd

Revisorer har varit:
Kjell Wahlström
Anna-Märta Näslund

Adjungerad till styrelsen:
Ann-Mari Jonsson Studieledare


Medlemsmöten
Två medlemsmöten utöver årsmötet har hållits.

Vårträffen den 5 maj samlade 67 deltagare. och handlade om information från
SeniorNet Swedens årsmöten , hur man städar i sin dator viktigt att tänka på vid e-post,
hur man för över bilder från kameran till sin dator samt preliminär planering för höstens cirklar.

Höstträffen den 24 november samlade 65 deltagare och handlade om att köpa och sälja
på nätet samt information om vårens cirklar 2011.

Styrelsen
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden.

Verksamhet
Årsmötet den 24 mars samlade 66 deltagare. Klubben hade haft fem framgångsrika år.
Efter årsmötet informerade Jasmine Olbrant från Apoteket AB kring blodtrycksmätning m m.
Ordföranden orienterade om enkäter, attityder, önskemål, effekter m m.
Samtliga deltagare fick ett USB-minne som present som delvis var sponsrat av Swedbank.
Öppet hus för medlemmar arrangerades den 12 (2 tider), 14 (2 tider) och 20 april samt 22 (2 tider) och 23 (2 tider) november.
Öppet hus för icke medlemmar arrangerades den 12 januari, 13 april och 31 augusti.

Klubben arrangerade SeniorSurf på Länsbiblioteket i Östersund samt på Biblioteket i Krokom.

Den 10 november gjorde Radio Jämtland en i intervju i en cirkel om Word. Mellan kl 15.30 - 16.00
kunde man lyssna till intervjun. Cirkeln leddes av Ann-Mari Jonsson..

En ansökan om bidrag från Krokoms kommun avslogs.

Under året var medlemsantalet 185

Klubben samarbetar med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben disponerar datasalen
måndag-torsdag samt fredag förmiddag. Dessutom kan det hållas kvällscirklar. Nuvarande datorer avrustas
för utbyte mot ny och modernare utrustning inför våren 2011. Klubben tillhandahåller programvaror.

Som cirkelledare har varit Ingrid Bergvall, Ann-Mari Jonsson, Alf Josefsson och Leif Pettersson.
Ann-Mari fungerar som studieledare i klubben och svarar för det tunga arbetet med kontakten medlemmar
och nya intresserade personer för studieverksamheten. Cirkelledarna har haft 3 träffar under året för
genomgång och diskussion om studiearbetet. Cirkelledarna arbetar ideellt. Det utgår endast reseersättning
till och från träffarna. Conny Lund har hållit i SeniorSurf i Krokom.

Omfattningen av utbildningen genom studiecirkelverksamhet samt kulturarrangemang framgår av följande tabell.

Antal Vår Höst Summa
Cirklar 17 16 33
Studietimmar 302 273 575
Deltagare inkl ledare 104 104 208
Handledare 5 5  
Kulturarrangemang 9 8 17
" deltagare 184 143 327

I kulturarrangemang ingår vår- och höstträffar, SeniorSurf samt Öppet hus för medlemmar.

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som bilägges verksamhetsberättelsen.

Östersund den 20 januari 2011.


Alf Josefsson Gunnar Gunnarsson Karl-Olof Larsson


Krister Rubensson Ove Gryckdal